UKÄ söker studenter till granskningen av ämneslärarprogrammet

Just nu pågår en utvärdering av ämneslärarutbildningarna på GIH. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderar kvaliteten på din utbildning. Detta görs på uppdrag av Sveriges regering och sker på 27 olika lärosäten i landet. En del av utvärderingen är att det genomförs intervjuer med studenter på utbildningen. Detta görs dels för att ta del av studenternas erfarenheter i vilken utsträckning de anser att utbildningen ger dem förutsättningar att nå de nationella examensmålen, men även andra relevanta områden kan belysas under intervjun. Intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att lärosätet inte kommer veta vilka studenter det är som har uttalat sig om utbildningen. Studentintervjuerna är en möjlighet för studenterna att påverka sin utbildning. Det är utbildningen och lärosätet som utvärderas och inte studenterna.

Exempel på frågor som kan ställas under intervjuerna är:
Vad tycker ni om er utbildning
På vilket sätt har ni nytta av det ni lärt er när ni gör er VFU?
Vad skulle kunna bli bättre med er utbildning?

Åtta studenter intervjuas i grupp via Skype på lärosätet, det är möjligt att genomföra intervjun på distans och på engelska om någon önskar. Intervjun tar ca 60 minuter och du behöver inte ha några förkunskaper för att delta på intervjun men UKÄ ser gärna att du har genomfört minst halva din utbildning eller är i slutet av din utbildning. De som genomför intervjuerna är en grupp av bedömare som består av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

Datum för intervjun är Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa, 2019-05-15 kl. 08:30-09:30. Om ni är intresserade mailar ni till info@karen.gih.se senast 20 mars. Vi vill ha namn och vilken klass du går i. Vid fler intresserade än önskat antal kommer vi att försöka få så stor spridning som möjligt från olika klasser.