Studentkårens vision

Studentkåren finns till för dig som är student vid GIH. Vi arbetar för att dina studier och din tid vid GIH ska blir så bra som möjligt. Vi arbetar i nära samarbete med både Studentkårens idrottsförening och vårt eget utskott Klubbmästeriet.

GIH:s Studentkårs vision är att verka för ett ökat studentengagemang och studentinflytande på lärosätesnivå, såväl som regional och rikstäckande nivå. GIH:s Stuentkår skall vara en visionär och konstruktiv vägvisare som bidrar till att GIH och andra instanser tillvaratar studenternas intressen och kunskaper. Enligt högskolelagen, 4. kap. 9 §, ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766).

Kärnverksamhet

GIH:s studentkår bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom 3 områden:

1. UTBILDNINGSBEVAKNING
GIH:s studentkårs främsta uppgift är att, med studenternas intresse i fokus, bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen vid GIH. GIH:s studentkår skall representera GIH:s studenter och medverka i de sammanhang och beslutsprocesser som är relevanta för studenternas vardag. GIH:s studentkår arbetar för de gemensamma mål som GIH:s studenter sätter upp, och samarbetar med organisationer som delar målbild med GIH:s studentkår. GIH:s studentkår representerar studenterna i lärosätets samtliga beslutande styrelser och nämnder, samt i lärosätets rådgivande funktioner.

2. STUDIESOCIAL MILJÖ
GIH:s studentkår skall skapa en trygg och trivsam miljö för dess medlemmar. GIH:s studentkår skall verka för en ökad gemenskap och känsla av samhörighet bland studenterna och skall bidra till att studietiden vid GIH blir så lustfylld och problemfri som möjligt.

3. ORGANISATION OCH SERVICE
GIH:s studentkår skall aktivt rekrytera nya medlemmar, såväl aktiva som passiva, för att garantera organisationens fortsatta överlevnad. GIH:s studentkår skall utföra en löpande utvärdering av kvaliteten på studentkårens verksamhet och sträva efter en långsiktigt hållbar och effektiv organisationsstruktur. Utöver detta ska GIH:s studentkår tillhandahålla dess medlemmar och övriga sudenter service som underlättar studierna vid GIH samt förbättrar möjligheterna till en positiv studiesocial miljö. Denna service består främst i hanterandet av olika medlemsärenden och bostadsfrågor, försäljning av kurslitteratur och övrigt studiematerial, samt försäljning av GIH:s klädkollektion och övriga GIH-produkter.