Studentkåren nominerar studentrepresentanter till granskning av lärosätens kvalitetssäkringsarbete

Inom ramen för det nationella kvalitetssystemet för högre utbildning kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra granskningar av 11 lärosätens kvalitetssäkringsarbete under 2019 uppdelat på två granskningsomgångar. Den andra granskningsomgången med sex lärosäten kommer att ha uppstart 13 september 2019. De lärosäten som ingår i denna granskningsomgång är följande: Beckmans Designhögskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut. De söker nu studentrepresentanter som är intresserade av att delta som bedömare i dessa granskningar.

Uppdraget
Bedömargrupperna kommer att bestå av sakkunniga från universitet och högskolor, studentrepresentanter samt arbetslivsföreträdare. Bedömargruppens uppgift är att bedöma kvalitetssäkringsarbetet vid ett lärosäte. I uppdraget ingår att granska olika underlag, medverka i möten och i intervjuer med lärosätet och studenter samt tillsammans skriva ett yttrande. Gruppens samlade omdöme ligger sedan till grund för UKÄ:s beslut. Studentrepresentanterna ska särskilt beakta studenternas perspektiv i granskningen.

Nomineringar
Studentkåren kommer på uppdrag av UKÄ att nominera bedömare som kan medverka i granskningen av de lärosäten som ingår i den andra granskningsomgången för 2019. Vi ser gärna såväl svenska som internationella bedömare som läser svenska. Utifrån de nomineringar som kommer in, sätter UKÄ sedan samman bedömargrupperna med hänsyn till faktorer som exempelvis erfarenhet, kompetens, jäv och en balanserad könsfördelning.

Erfarenheter och kompetenser:
Fullföljt mins halva sin utbildning.
Erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete och uppföljning från exempelvis programråd eller studentkår.
Erfarenhet av och kunskap om lärosätens kvalitetssäkringssystem på central nivå.
Erfarenhet av jämställdhetsarbete.
Förmåga att analysera underlag och uttrycka sig väl i tal och skrift

Uppdrag:
Ingå i en grupp av bedömare som har i uppdrag att bedöma det systematiska kvalitetssäkringsarbetet vid det lärosätet. I uppdraget ingår att följa UKÄ:s utvärderingsmetod som bygger på lag och förordning, instruktion och European Standards and Guidelines (ESG). Uppdraget innefattar ca 20 arbetsdagar på ett helår.

Ersättning:
Uppdraget som bedömare arvoderas med ett belopp runt 30 000-40 000 kronor, beroende på storleken på lärosätet. UKÄ står för resor och vid behov för logi.

Låter det intressant? Skicka då CV och brev till info@karen.gih.se senast 1 mars. Vi kommer att skicka vidare dem av er vi nominerar den 14 mars.