SSCO och SSSB söker förtroendevalda

SSCO:s studentråd ska den 27 november 2019 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO och SSSB. Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer och studenter som är medlemmar i en SSCO ansluten kår (vilket vi är), SSCO:s styrelseledamöter och SSCO:s studentrådsledamöter och valberedningen. Om du vill bli nominerad av kåren till något av uppdragen behöver vi att du skickar in dina handlingar till oss senast den 17 Oktober.

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer) Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)

Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn” Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav. Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är 31 oktober kl. 23:59. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) 4 november – 8 november. Valberedningen nås via: val@ssco.se

Beskrivning av uppdragen
SSCO
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Mer info om SSCO och relevanta styrdokument hittar du på: www.ssco.se


5 suppleanter till SSCO:s styrelse
Mandatperiod: 2019-11-27 – 2020-06-30
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.


5 ledamöter till SSCO:s valberedning
Mandatperiod: 2019-11-27 – 2020-06-30
Som ledamot i SSCOs valberedning kommer du arbeta med att bereda studentrådets val. Valberedningen är väldigt viktig för SSCOs kontinuerliga arbete som förlitar sig på att kompetenta individer tillsätts på rätt poster vilket är en process valberedningen har stort inflytande över.


SSSB (Stockholms studentbostäder)
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är idag Sveriges största studentbostadsaktör med ca 8 000 lägenheter och rum i Stockholm. SSSB äger, förvaltar och bygger studentbostäder.
Styrelsens uppgift är att leda företagets verksamhet genom strategiska belsut och styra verksamhetens inriktning. Styrelsen ansvarar också för att företaget sköts på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs. Mer info om SSSB hittar du på: www.sssb.se


2 ledamöter till SSSB:s styrelse
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31 (2 år)
Styrelsen sammanträder 7 gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Arvoderat
uppdrag.

1 suppleant till SSSB:s styrelse
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31 (2 år)
Styrelsen sammanträder 7 gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Arvoderat uppdrag.


Sakrevisor och sakrevisorssuppleant till SSSB
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31 (1 år)
Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid studentrådssammanträdet i november och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. Ideella uppdrag.


Auktoriserad revisor och suppleant till SSSB
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31 (1 år)
Auktoriserad revisor granskar SSSB:s räkenskaper och förvaltning och tillställer studentrådssammansträdet i november en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. Ersättning enligt avtal