SSCO har lediga uppdrag i sin styrelse.

SSCO:s studentråd ska den 22 maj 2019 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO. I det här utskicket informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlystauppdragen. Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO

● Ordförande

● Vice ordförande

● Sju till nio styrelseledamöter

● Likvärdigt antal suppleanter till styrelsen

● Studentrådsordförande

● Vice studentrådsordförande

● Studentrådssekreterare

● Sakrevisor

● Sakrevisorssuppleant

● Auktoriserad revisor

● Auktoriserad revisorssuppleant

Nominering sker skriftligen till valberedningen. Den som har rätt att nominera är medlem i studentkår som i sin tur är medlem i SSCO. Alla nomineringar ska skickas till valberedningen ( val@ssco.se ) och innehålla:

● Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)

● Info om vem som skickar in nomineringen (namn och verifikation av kårmedlemskap

alternativt personnummer)

● Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)

● Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav. Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är den 23 april 2019. Nomineringer hanteras dock löpande och vi uppmanar er att skicka in nomineringar så snart som möjligt.

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

● SSCO stadgar inklusive valordning

● Arbetsordning för valberedningen

SSCO och valberedningen välkomnar nomineringar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund.

Om ni vill bli nominerade av kåren så skicka in aktuella handlingar till oss. Mer information samt deadlines hittar ni påhttp://www.ssco.se/nomineringsanmodan-2019-20/