SSCO och SSSB söker förtroendevalda

SSCO:s studentråd ska den 27 november 2019 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO och SSSB. Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer och studenter som är medlemmar i en SSCO ansluten kår (vilket vi är), SSCO:s styrelseledamöter och SSCO:s studentrådsledamöter och valberedningen. Om du vill bli nominerad av kåren till något av uppdragen behöver vi att du skickar in dina handlingar till oss senast den 17 Oktober.

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer) Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)

Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn” Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav. Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är 31 oktober kl. 23:59. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2) 4 november – 8 november. Valberedningen nås via: val@ssco.se

Beskrivning av uppdragen
SSCO
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Mer info om SSCO och relevanta styrdokument hittar du på: www.ssco.se


5 suppleanter till SSCO:s styrelse
Mandatperiod: 2019-11-27 – 2020-06-30
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.


5 ledamöter till SSCO:s valberedning
Mandatperiod: 2019-11-27 – 2020-06-30
Som ledamot i SSCOs valberedning kommer du arbeta med att bereda studentrådets val. Valberedningen är väldigt viktig för SSCOs kontinuerliga arbete som förlitar sig på att kompetenta individer tillsätts på rätt poster vilket är en process valberedningen har stort inflytande över.


SSSB (Stockholms studentbostäder)
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är idag Sveriges största studentbostadsaktör med ca 8 000 lägenheter och rum i Stockholm. SSSB äger, förvaltar och bygger studentbostäder.
Styrelsens uppgift är att leda företagets verksamhet genom strategiska belsut och styra verksamhetens inriktning. Styrelsen ansvarar också för att företaget sköts på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs. Mer info om SSSB hittar du på: www.sssb.se


2 ledamöter till SSSB:s styrelse
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31 (2 år)
Styrelsen sammanträder 7 gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Arvoderat
uppdrag.

1 suppleant till SSSB:s styrelse
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31 (2 år)
Styrelsen sammanträder 7 gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Arvoderat uppdrag.


Sakrevisor och sakrevisorssuppleant till SSSB
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31 (1 år)
Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid studentrådssammanträdet i november och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. Ideella uppdrag.


Auktoriserad revisor och suppleant till SSSB
Mandatperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31 (1 år)
Auktoriserad revisor granskar SSSB:s räkenskaper och förvaltning och tillställer studentrådssammansträdet i november en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. Ersättning enligt avtalNu har terminen börjat komma igång för de flesta och Såhär under hösten har kåren nästan alltid en ansökningsperiod till diverse event, projekt och uppdrag och nu är det dags igen! Kåren söker just nu följande:

  • FLER STYRELSELEDAMÖTER!

Vi har lediga uppdrag i vår styrelse, exempelvis i kursplaneutskottet och stipendienämnden- men vi välkomnar också alla som vill vara med inom andra områden! I kursplaneutskottet diskuteras alla förändringar inom kursplanerna och det är ett utmärkt forum för dig som vill vara med och förändra och påverka det faktiska innehållet i din utbildning. I stipendienämnden är du med och går igenom alla ansökningar för stipendier som studenterna skickar i en gång per termin. Som styrelseledamot deltar du även på kårens styrelsemöten och i våra event, såsom exempelvis fattifrukost. Styrelsearbete är en superbra möjlighet att få större inblick i din egen utbildning och i hur högskolevärlden och myndigheten fungerar och knyta kontakter och skapa vänner med de andra i styrelsen som är från olika årskurser och program. Självklart har vi också roligheter för oss J Vi ser gärna sökande från andra program än L, då vi gärna vill ha en bred representation och kunna fånga frågor från så många program som möjligt, men alla är välkomna att söka! Uppdraget sträcker sig till årsmötet i mars, då det givetvis går att söka igen.

  • Ansvariga för PHLING 2020

Phling är GIH:s arbetsmarknadsdag som äger rum någon gång i februari/mars. Det här projektet är för dig som tycker om att anordna events och vill få eller har erfarenheten av att anordna en dag med många företag och aktörer på arbetsmarknaden. Vi brukar hålla till i idrottshallarna under en förmiddag eller eftermiddag där det går att mingla bland arbetsmarknadsaktörer och oftast är det en spännande föreläsare på plats. Den ansvariga gruppen rekryterar en projektgrupp och håller i allt från kontakt med företag till budget, fakturering, rekrytering av studenter, spons och själva mässdagen. Kanske har du varit med i PHLING gruppen tidigare och tycker nu att det skulle vara kul med ansvaret över dagen! Ni ska gärna vara 2 eller 3 stycken som söker ansvaret.

  • Ansvariga för INSPARCEN 2020

Känner du att du vill ansvara för att göra nästa års insparc? Kanske har du ideer om vad som kan bli bättre och utvecklas, kanske vill du fortsätta se till att det blir en bra insparc? Då är det dags att söka som ansvarig. Som ansvarig för insparcen ansvarar ni för allt från faddrar till events till kontakt med skolan, kåren och km, planering av festerna, informationsbrev, rundvandring, schemaläggning under veckan, spons och budget. Också här är det bra att vara ca 2 ansvariga. Ansvaret passar er som tycker att första veckan är superviktig och som vill jobba för en bra stämning för alla dem som börjar nästa år.

  • Ansvariga för HÖSTMIDDAGEN 2019

Höstmiddagen är tänkt att den ska äga rum den 30 November och vi söker nu ett gäng som är sugna på att arrangera årets höstmiddag! Höstmiddagen är en sittning med efterföljande fest- ibland med ett tema, ibland inte. Ni som ansvariga står för budget, att beställa in middag, att rekrytera studenter som vill vara med och servera och hjälpa till och spexa och att kommunicera med vårt klubbmästeri för ett bra samarbete mellan middag och fest. Så om ni är ett gäng som är sugna är det dags att börja smida festplaner omgående!

Vi vill ha era ansökningar senast 2 OKTOBER, utom för styrelseledamöter, det ansökningarna vill vi ha senast 11 OKTOBER. Ni ansöker genom att maila till info@karen.gih.se och ange vad ni ansöker som ansvariga till och med vem om ni har någon ni söker med. För styrelseuppdragen vill vi ha en personlig presentation över vem ni är och varför ni söker uppdragen. Vi kommer att kalla till kortare intervjuer efter ansökningstidens slut.

Vi ser fram emot era ansökningar!