Dina rättigheter som studerande vid GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan är en statlig myndighet, vilket innebär att vissa av de beslut som fattas av anställda vid högskolan är så kallad myndighetsutövning. Myndighetsutövning ska ske rättssäkert vilket bland annat innebär att det ska finnas klara och tillgängliga regler för hur besluten fattas. Ett exempel på myndighetsutövning är fastställande av kursplaner. Kursplaner innehåller en mängd information om allt från examination till litteratur och omfattning på kursen. Kursplaner har samma bäring som lagar och förordningar och är bindande. Du som student påverkas således av dessa myndighetsbeslut och det är därför bra att veta vad som förväntas av dig i en viss situation, till exempel hur du examineras i en kurs, vilka dina rättigheter är och vad som händer om du inte genomför en examination eller ett examinerande moment.

Du har också rätt inte att diskrimineras eller kränkas, varken av anställd personal eller av andra studerande vid GIH. Vid GIH finns såväl disciplinnämnd och arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen och studentkåren representerar studenter i båda organen. Det går därför alltid bra att vända sig till kåren för frågor om behandling så hjälper vi er vidare till rätt person. Självklart hjälper vi även till i frågor som rör kursplaner och examinationer!

Var kan jag vända mig för information och stöd?

Till att börja med så kan du alltid vända dig till kåren för vägledning och stöd. Gäller dina frågor likabehandling, diskriminering, trakasserier eller liknande kan du vända dig till våra studerande skyddsombud på skyddsombud@karen.gih.se. Gäller frågorna snarare någon del av din utbildning får du gärna använda infomailen, info@karen.gih.se, så skickar vi mailet till rätt person därifrån! Nedan finner du några länkar till andra aktörer som har bra information.

UKÄ, Universitetskanslerämbetet är Sveriges tillsynsmyndighet när det kommer till högre utbildning. Här kan du själv ställa frågor, anmäla ärenden och söka i deras databas efter tidigare beslut- kanske har de redan beslut på den fråga du söker.

UHR, Universitets- och högskolerådet, arbetar också med rättigheter inom universitets- och högskolesektorn.

DO, Diskrimineringsombudsmannen, arbetar mot diskriminering och har de flesta svaren på dina frågor som rör ämnet.

GIH har även egen sida som kan vara bra att återkomma till för information kring olika delar av er utbildning. Du hittar den här.