Föreningar

Studentkåren vid Gymnastik och idrottshögskolans ändamål att är att bevaka och påverka sina medlemmars utbildning, men studentkåren ska samtidigt företräda alla studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Årsmötet är fullmäktige och det beslutande organet över andra organisationer inom studentkåren. Verksamhet ska enligt stadgar organiseras genom årsmötet, presidium och styrelse.

Det tjänstgörande organet för årsmötet är kårstyrelsen, vilken ska bestå av presidium, kassör, revisor, sekreterare och antal ledamöter. Dessa är den omedelbara ledningen av studentkårens verksamhet, men ledamöter är enligt stadgar valda studentrepresentanter som ska närvara i nämnder, styrelser och utskott. I denna roll tillkommer ett ansvar över att förbereda inför årsmöte och att verkställa de beslut som fattas under årsmötet. Kårstyrelsen är därefter ansvarig att leda arbetet eller delegera arbete stadga enligt. Kårstyrelsen har länge delegerat arbete till sitt nyckelutskott Klubbmästeriet och sedes mera till Doktorandrådet.

I och med att GIH IF är en fristående organisation med egna stadgar så har kårstyrelsen inte beslutsrätt i hur deras verksamhet bedrivs. Däremot anser kårstyrelsen att ett avtal finns med GIH IF vilket ger de rätt att använda kårresurser efter avtal och likaså medför detta skyldigheter.

GIH IF Klubbmästeriet Kårstyrelsen